Читалище Съгласие 1869 - Плевен

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


История

Читалище „Съгласие 1869” е основано на 1 октомври 1869 г. от учителя Нестор Марков, само няколко месеца след организирането на частния революционен комитет в града от Васил Левски. На учредителното гражданско събрание е избрано читалищно настоятелство и са събрани 3000 гроша. продължение на историята ... ]

-
145 години читалище "Съгласие"

Основен акцент в богатата програма, с която читалище"Съгласие1869" ще отбележи своята 145- годишна история, е премиерното представление на балетния спектакъл "Приказка за грамофона", посветен на 60 - годишния юбилей на първата в България читалищна балетна школа.

-
Настоятелство

• Ивайло Атанасов
• Виолета Радева
• Пламен Иванов
• Д-р Николай Стоянов
• Маргарита Лазарова

свържете се с нас »

 

В отговор на поредния анонимен пасквил срещу НЧ "Съгласие 1869"

За пореден път се прави опит да се противопоставят всички читалища в общината срещу „Съгласие”. За разлика от авторите на анонимния пасквил, който се разпространява срещу нас, ние не сме анонимни и държим фактите да излязат на светло. В тази връзка публикуваме годишния отчет за дейността на НЧ „Съгласие 1869” и призоваваме всички читалища да направят същото, за да бъде информирана плевенската общественост за това какво се прави във всяко едно от тях. Ние настояваме и за годишен финансов отчет на Регионален експертно-консултантски и информационен център (РЕКИЦ) "Читалища" - Плевен.
Читалище „Съгласие” е на плевенчани и това, че си е върнало собствеността, е съгласно закона – параграф 5 от заключителните разпоредби на Закона за народните читалища. Всичко, което се прави тук, е на плевенчани и за плевенчани.
Жалките са опитите да се противопоставят малките читалища на голямото такова.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~О Т Ч Е Т~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ЗА~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~ДЕЙНОСТТА НА ЧИТАЛИЩЕ "СЪГЛАСИЕ 1869" ПЛЕВЕН~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ПРЕЗ 2016 г.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

През 2016 г. НЧ “Съгласие 1869” продължи своята 147-годишна културно-просветна дейност на културен институт с доказани традиции и със свое специално място в духовния живот на града. Реализираната дейност, съобразена със Закона за народните читалища и цялостната нормативна база, е доказателство за ежедневните усилия на екипа от служители, нещатни сътрудници и читалищни дейци в посока на умножаване на постигнатото и запазване на традициите.
Постигнатото през годината организационно-финансово състояние на читалището позволи да се реализира отчетената дейност. В резултат на разумното използване на определените ни бюджетни средства и на набраните допълнителни, на доброто и отговорно стопанисване на материалната база, проведохме различни събития с местно и регионално значение, читалищните състави се изявиха на местни, национални и международни сцени.. Отново положихме усилия със собствени сили и средства да се обнови материалната база на читалището с неотложни ремонтни работи.
Своеобразен израз на ролята на читалището в културната история на града, региона и страната е включването на библиотеката в дигитализацията на културното книжно наследство чрез Проект на Програма БГ08. Участието ни в него, както и в проекти и събития с местен, национален и международен характер са отразени в 43 публикации в сайта на читалището и със стотици материали в плевенските електронни и печатни медии.

А/. Актуално състояние на читалището като сдружение и културен център с материално-технически възможности за предоставяне на услуги:
НЧ ”Съгласие 1869” е най-старото и най-голямото читалище в Плевен и Областта, изградено и функциониращо като общоградско, удовлетворявайки потребностите на деца, ученици и граждани от различни възрастови групи, етноси и с различни обществени позиции. Като юридическо лице с нестопанска цел и истински културен център, в съответствие със своя Устав, читалището разпространява и развива културно-просветни ценности, партнирайки си с широк кръг детски и учебни заведения, други културни институти, неправителствени организации и подкрепяно от Община Плевен, различни програми и граждански структури.
Регистрираните членове за 2016 г. са 158; събраният членски внос е 1074 лв.
Посетителите на предоставените от читалището услуги през отчетния период са над 20000.
През годината е проведено едно общо отчетно събрание /12.04.2016 г./ с две основни точки в дневния ред - отчет за дейността и финансов отчет, заверен от лицензиран оценител, и осем заседания на Читалищното настоятелство.
Последната пререгистрация на читалището от Плевенски окръжен съд на основание чл.17 и чл.18 от ЗЮЛНЦ е от 01.04.2014 г.

Материално-техническа база:
Сградният фонд на читалището е с разгъната площ от 4200 кв.м и включва:
- концертна зала “Емил Димитров” с 460 места, площ 332 кв.м и 108 кв.м сцена; залата е с отлична акустика и приятен интериор, поредно обновен през летните месеци, с прилежащи гримьорни и сервизни помещения.
- две камерни зали: зала фоайе с 80 места и зала, обособена в пространството пред балкона с 50 места, подходящи за камерни изяви, творчески срещи, презентации, изложби и др. За залите са осигурени преносими столове с олекотена съвременна конструкция.
- обособена изложбена галерия “Съгласие”,
- библиотека с обща разгъната площ 1200 км.м, съставена от заемна за възрастни и деца с площ съответно от 400 и 100 кв.м, две читални с 400 кв.м, приемна с работни места с площ 300 кв.м.
- книгохранилища, разположени на четири нива,
- обособени зали за конкретни читалищни дейности: балетна зала 162 кв.м, зала за народни танци 104 кв.м, зала за вокална група “Арлекино” 57 кв.м, зала за изобразително изкуство 53 кв.м, впоследствие обособена като зала за упражнения по йога. Всяка от залите освен репетиционна площ включва и помещения /депа/ за съхраняване на богатия фонд от костюми, за преобличане на групите, за изчакване на родителите.
НЧ “Съгласие 1869” разполага с подходящи технически средства и интернет.
Озвучителната и осветителна техника, която изисква и модернизиране, включва: озвучителен пулт Mackie, 2 бр. активни тонколони Coda, безжични микрофони 2 бр. Shure и 1бр. Aug, микрофони 2 бр.Shure и 2 бр. Jts, 50м.свързващ кабел /мултикор/ и 25 бр. прожектори. Със собствени средства е изцяло подменено осветлението над сцената.
Всички работни места са с осигурен интернет. По партньорския проект за дигитализация имаме и две нови работни станции, обособени в библиотеката.
Управленческа инициатива при стопанисване на читалищната собственост и
набиране на собствени приходи:
Цялата читалищна собственост е първостепенна грижа на ръководството и всички работещи, защото материално-техническата база, книжният фонд, костюмите на школите и техниката изискват това, а хроничният недостиг на средства създава сериозни проблеми при нормалното им функциониране и ползване. Отоплението на сградата и състоянието на отоплителната и ел.инсталацията определиха предприетите от наша страна стъпки. С общи ежедневни усилия успяваме да поддържаме базата си в приличен вид. Със собствени средства след сключени договори с подбрани лицензирани изпълнители на база подадени от нас оферти извършихме: ел.ремонтни дейности по силова и осветителна инсталация и подмяна на главно разпределително табло на читалището; подмяна на входната дограма на сградата; основен ремонт на санитарните възли и на сцената, в т.ч. и монтаж на два нови климатика. Целта на извършените ремонти е подобряване на общото състояние на сградата, на общите санитарно-хигиенни условия и микроклимата Набраните от наша страна собствени средства от приходи от присъща дейност, членски внос, дарения и стопанска дейност ни осигуриха възможност и за изпълнение на най-значимите изисквания по ЗЗБУТ.
Повишаването на квалификацията на библиотечните работници бе свързано основно с процесите на дигитализация. Те се включиха в три обучителни семинара, организирани от РНБ “П.Р.Славейков”, в т.ч. и на “терен”. В тях участваха всички, а лектори бяха представители на фирми, разработили софтуерните продукти, ръководният екип на проекта и Регионалната библиотека. Чрез своето участие те получиха необходимата дигитална компетентност за изпълнение на дейностите по проекта и усъвършенстваха личните си професионални компетенции.
През м.ноември представители на библиотеката и читалището участваха в ХV-та Национална конференция с международно участие “Библиотеки - четене - комуникации” в гр.Велико Търново, организирана от ВТУ “Св.св.Кирил и Методий”, Народна библиотека “П.Р.Славейков” и Асоциация на университетските библиотеки. Секретарят на читалището се включи с доклад “Читалище “Съгласие 1869” като партньор на проект “Дигитална културна съкровищница “Север +”, който ще бъде отпечатан в сборника от доклади, представени на конференцията. Кратката анотация на доклада съдържа целите, ролята и значимостта на дигитализацията, реализирани от читалището по проекта.
Продължава прилагането на програмен продукт “Автоматизирана библиотека” по договор, както и работата по електронния каталог на библиотеката.
Техническият персонал е преминал поредното обучение, свързано с правилата за безопасност при работа по електрически уредби, електрообзавеждане и топлофикационни мрежи в Център за професионално обучение “Велики Преслав”, фирма “Електра”.
През отчетната 2016 г. няма наложени санкции на читалището по чл.31, 32 и 33 от ЗНЧ.

Б/. Дейност на читалището в предходната 2016 година:

а/ Библиотечно – информационна дейност:

През отчетната 2016 г. осъществяваната в НЧ “Съгласие 1869” библиотечно-информационната дейност е подчинена изцяло на чл.37 от Закона за обществените библиотеки. На основание чл.10 от същия закон читалището регистрира в Министерство на културата читалищната библиотека с № 263 - Библиотека при НЧ “Съгласие 1869”.
Читалищната библиотека със самото си създаване отговаря на вече по-късно визираните в Закона принципи и изпълнява всички функции, записани в чл.37.
За натрупания през годините библиотечен фонд най-важните измерители са:
- Библиотечен фонд към 31.12.2016 г.- 220588 тома, от които 207313 книги, 9218 периодични издания и 4057 други видове издания. Общият фонд е балансирано разпределен между различните отрасли на човешкото знание – философия, история, педагогика, литературознание, изкуство и др. Библиотеката притежава изключитeлно богатство във фонд “Редки и ценни издания”, който включва старопечатна литература и възрожденска периодика от 1150 тома, пълна колекция от плевенски периодични издания и централен печат, в т.ч. пълно течение на Държавен вестник от 1882 г. и др.
- Набавени библиотечни материали - 402
- Брой на абонираните периодични издания - 2
- Брой читателски посещения - 18389
- Степен на автоматизация: 8 компютъра, 3 принтера, 3 ксерокса, 1 скенер.
През 2016 г. няма отчислена литература; заети са 35108 библиотечни материали, читателите са 1616. Децата - читатели са с 57 повече, с превес за начален курс и по-висока активност в четенето по училищните летни препоръчителни списъци. Броят на читателските посещения е 18389, от които около 25 % са деца до 14 годишна възраст.
Практически библиотеката, заемаща около 70% от площта на 3-я етаж на сградата, разполага със зала за свободен достъп, специализиран детски отдел, отдел "Комплектуване и обработка", две читални. Библиотечните фондове се съхраняват в книгохранилищата с обособен достъп за персонала съобразно изискванията за опазване на книжните носители, разположени на 4 нива:І-во ниво-хранилище за основен фонд, ІІ-ро ниво-хранилище за художествена литература и старопечатен фонд, ІІІ-то ниво-периодика и ІV-то ниво-резервен фонд. Библиотеката поддържа традиционните си основни модули: обработка на книги и периодика, работа с читатели, разкриване на статии от периодичния печат, което обогатява електронния каталог и скъсява пътя за изготвянето на тематични справки. С модул за разкриване на старопечатния фонд ценните и редки издания се сканират и стават общодостъпни. От м.февруари 2015 г. библиотеката присъства в Интернет пространството с електронен каталог с адрес: http: 1183.228.30.177/absw/abs.htm.
Продължава активното участие на читалищната библиотека в проект на РБ “П.Р.Славейков” В.Търново - “Дигитална културна съкровищница “Север +” по Програма БГ08, мярка 2, “Документиране на културната история” съгласно партньорското споразумение между двете страни. Тази дейност изцяло покрива изискванията на чл.37 от Закона за обществените библиотеки с конкретни измерения. Читалището като страна в процеса по реализация на проекта допринася за опазване на книжното културно наследство от Централен Северен район в контекста на общата национална отговорност за запазване на националната памет за бъдещите поколения В организираните от бенефициента обучителни семинари библиотекарите се запознаха със специфичните особености в хода на реализация на проекта, с работата на комплекта компютърни устройства и конкретното ползване на софтуерния продукт. Двама експерти по метаданни ежедневно качват метаданните за заглавията от Списъкът с издания от колекцията на читалището. Включени за дигитализация са Плевенска периодика от Освобождението до 1944 г. и Възрожденска периодика. Изданията са предоставени за сканиране с двустранен протокол на библиотеката във В.Търново. Нашите дейности по дигитализация са по програмния софтуерен продукт и неизменно свързани със същата работа във Великотърновската библиотека. Към момента вече са дигитализирани 288 библиотечни единици стари, редки и ценни издания от Възрожденска периодика, 3063 библиотечни единици от 178 издания, Плевенски периодичен печат, въведените данни от стандарт Периодика са 1335.
С получените две компютърни станции библиотеката от своя страна ще предоставя на читателите дигитализираните издания. По график проектът ще приключи м.април 2016 г. Със специални форми на Програма БГ08 се отчита ежемесечната дейност на участниците и направените разходи. Проектът ще съхрани за поколенията оригиналните издания, а присъствието им в Интернет пространството ще ги направи достъпни за всеки желаещ. По същество работата ни по проекта активизира опазващите функции на библиотеката и читалището и е част от процеса на междубиблиотечното сътрудничество.
Целогодишно библиотечните специалисти следят и отразяват с илюстративни материали или пълноценни издания всички бележити дати и събития. Тематичните 56 броя нетрадиционно оформени витрини във фоайето пред библиотеката привличаха вниманието с аранжираните заглавия, мисли, текстове от книги. Наред с местните и национални събития бяха отразени и значими годишнини: 420 години от рождението на Декарт, 150 години от основаването на първото българско читалище, 140 години от Априлското въстание, 130 години от рождението на Н. Ракитин и Ран Босилек, 140 години от излизането на в.”Нова България” под редакцията на Христо Ботев, 1100 години от смъртта на св.Климент Охридски, 165 години от рождението на Мелвил Дюи-американски библиотековед, разработил Десетичната класификационна система, която и до днес се ползва в библиотеките, 139 години от Освобождението на Плевен., придружена и от изложба под надслов “Априлското въстание в художествената литература” и др.
Библиотечни инициативи се състояха в дните на Седмицата на детската книга и изкуства за деца и Международния ден на детската книга, на Националната седмица на четенето, на коледните и новогодишни празници. Контактите на библиотеката с учебни и детски заведения е съобразена и с отговорностите ни като партньори в изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността /2014-2020г./. Традиционните съвместни инициативи с ученици и деца продължиха и през отчетната година: НУИ “П. Пипков”, ОУ “Йордан Йовков”, Прогимназия “Цветан Спасов”, СОУ "Хр.Смирненски"; ГПЧЕ, ДФСГ Интелект”, ПГ по туризъм “Алеко Константинов”, ЦДГ “Щурче”, ЦДГ “Надежда”, ЦДГ “Слънце” , ЦДГ “Чучулига”и др.
Представители на библиотеката и Секретарят на читалището участваха в юбилейна научна сесия “Нестор Марков и неговият принос в лексикографията и образованието”, организиран от Институт за БЕ “Проф. Л. Андрейчин”-БАН, Институт по математика - БАН и Съюз на математиците в България по случай 180 години от рождението му на 24 ноември в ИБЕ, София. В едно от заседанията на конференцията съгласно нейната програма и председателствано от проф.М.Младенова, Секретарят на “Съгласие” изнесе доклад “Проектът “Нестор Марков и плевенските будители “- създаване, реализация, резултати”, който ще бъде включен в сборника от доклади на конференцията. Това бе изява на национално признание към делото на Нестор Марков, на чест за неговите днешни последователи в читалището, от страна на Програмния комитет, съставен от значими имена на съвременни учени - проф.Д.Благоева, проф.И.Тодев, проф.Н.Димитрова от БАН, акад. П. Кендеров /СМБ/, проф.М.Младенова /УниБИТ/, доц. Г. Камишева /Музей на физиката., БАН/.

б/ Школи, ансамбли, клубове, ателиета, студиа, краеведска и издателска дейност; поддържане и доказани изяви на художествените състави, организиране и участие в празници, фестивали, събори, изложби, творчески вечери др.:

В публичното пространство читалището е популярно със своите утвърдени състави и доказани високохудожествени изяви, които поддържа години наред, като се стреми да разнообразява дейността им и същевременно да съхранява завоюваните позиции и утвърдени традиции.

1.Балетна школа и Студио за класически танци - художествен ръководител Маня Николова, преподавател Валя Козовска, корепетитор Илина Павлова и репетитор Оля Стоянова.

През отчетния творчески сезон в Школата и Студиото се обучаваха 107 деца на възраст от 3 до 19 години, разпределени в групи по възраст и по постигнати резултати: подготвителна група от 3 до 5 години - 15 деца, І-ва година /от 5 до 7 годишни /– 20, ІІ-ра година, от 6 до 8 год.възраст - 20, ІІІ и ІV година, деца от І до ІІІ клас - 18, експериментална група с деца до 5 клас - 10 и Студио с момичета до последен гимназиален клас - 24. Възпитаничките са от различни детски и учебни заведения. Всички те с желание и амбиции посещават Школата, запленени от магията на балетното изкуство, доверявайки се на професионализма на художествено-творческия екип, на опита и традициите в 62 - годишната история на Балетната школа.
Сценичните изяви на възпитаниците на Балетната школа се приемат с огромен интерес от публика и родители. Преди появата им на сцена, в края на календарната година, ръководителите на отделните възрастови групи организират срещи за демонстрация на наученото по време на репетиции. Откритите уроци в навечерието на Коледа представят пред родителите специално подготвени програми в съответствие с планираното за годината и постигнатите за едни срок резултати от обучението. Така всеки родител споделя вълненията на детето си и има ясна представа за използваните специализирани обучаващи програми. На 19, 20 и 21 декември балетната зала бе изпълнена с малки и големи балерини, готови да танцуват пред родители, баби и дядовци, приятели, дошли да ги подкрепят в това красиво, но трудно начинание.
По случай Коледа и Нова година БШ винаги има специални изяви по покани. Тази година малката балеринка Рая взе участие в благотворителен концерт в помощ на две деца от Хитрино по покана на формация “Еми-денс”- Разград заедно с популярната Крисия; момичетата от Студиото участваха в концерта “Виенски валс” в театъра., атрактивно се включиха в концерта на “Арлекино”. Финалната точка за годината поставиха малките възпитанички на г-жа Козовска и г-жа Стоянова с участието си в откриване на Коледната художествена изложба на СБХ-Плевен на 22.ХІІ. в Арт център на Община Плевен
През 2016 г. се реализира поредния проект от цикъла "Приказки за балета" с образователен характер. Проектът "Приказка за танци”" с режисьор Георги Енчев, постановка и хореография - Маня Николова, художник-сценограф Иван Велчев, репетитор - Валя Козовска и музикално оформление - Илина Павлова, за сетен път представи пред гражданството красотата и магията на балетното изкуство, и то сътворено от деца за деца. Реализацията бе със съдействието на Община Плевен по Програмата за финансиране проекти на културни организации на Общината и съпроводен от изпълнение на планираните дейности и рекламна стратегия. Спектакълът бе с ясно формулирани цели и подцели и насочен към две основни целеви групи - деца от ОДЗ и ЦДГ и ученици от начален курс. Подготовката му започна м.януари в съответствие с графика на проекта, а премиерата му се състоя на 25.04.2016 г.. и премина с огромен успех. Участниците бяха общо 33 - ученици от 7 училища / НУ “Патриарх Евтимий”, НУИ "П.Пипков”, МГ "Г.Милев", ГПЧЕ, СОУ "Ив.Вазов", ДФСГ "Интелект", и Професионална гимназия по електроника и химични технологии /, 2 водещи от Детско-юношеската театрална студия на ДКТ “Иван Радоев” и брейк танцьори. Те пресъздадоха на сцената една истинска приказка от танци, музика и слово. Чрез 17 танца с различно съдържание и хореография се представи историята на танца от неговото зараждане до наши дни. С умело подбраната музика и чудесна сценография се получи невероятен спектакъл. В него децата проследиха развитието на танците от ритуални и обредни действия до съвременното изразяване на емоции, развитието на класическата и модерна техника. Оригиналните костюми на танцьорите, звуковите и светлинни ефекти, създадоха допълнително настроение. Младите артисти и целия творчески екип сътвориха истинска феерия от цветове, светлини и детски усмивки и заслужено получиха бурните аплодисменти на препълнената зала..
След премиерата организирахме дневни 5 представления за деца и ученици от ЦДГ “Незабравка”, “Щурче”, “Зорница”, НУ “Патриарх Евтимий”, НУ “Отец Паисий”, НУ “Единство”, СОУ “Ив.Вазов”, ГПЧЕ, НУИ “П.Пипков”и др. С премиерата и годишния концерт спектакълът е посетени от над 3000 деца. Всички малки зрители получиха отстъпка от билетите в полза на детските и учебни заведения, а за отдалечените детски градини и училища осигурявахме подходящ транспорт, ползвайки безкористната подкрепа на фирма “Импорт-експорт 2000” с управител г-н Величко Великов. Проектът бе финализиран с изготвяне на финансов и съдържателен отчет, включващ копия от всички рекламни материали, медийни публикации, документация и продукти на проекта.
Традиционни и трогателни са специално организираните в края на сезона тържества по повод раздялата с балерините - абитуриентки със скромни читалищни подаръци. След заключителният спектакъл години наред всяко дете получава свидетелство за обучението си в Балетната школа. Тази година годишният концерт бе на 30 май, а равносметката от гала-концерта се изразява с бурните аплодисменти и заслужени комплименти на публиката.
Резултатите от работата в Балетната школа и през отчетната година са поредното неоспоримо доказателство за високата степен на отговорност, организираност и професионализъм от страна на екипа, на стриктното прилагане на изградени през годините правила в работата и натрупан вече 62-годишен опит, за съпричастността на всички читалищни работници към проблемите и дейността на Балетната школа.

2.Фолклорен ансамбъл "Мизия" - детска танцова школа и клуб “Кайлъка”с главен художествен ръководител Михаил Денев и хореограф Биляна Денева.

През отчетната 2016 г. продължи да се изпълнява усилената програма от всички 71 участници, многократно демонстрирана на сцена или по други поводи. Различните възрастови групи с общо 47 деца в детската школа и 24 възрастни от клуб "Кайлъка" се включиха в празнични концерти по случай годишнини на училища, фирми и различни институции, участваха в прегледи и фестивали на различно ниво. Като признание и оценка за отличната работа на ансамбъла е участието му в телевизионно предаване “От българско по-българско” на живо в студио на телевизия “Скат” по покана на водещата на 16. април. В продължение на около два часа бяха представени танци от Северняшкия край, важни моменти от историята и днешния ден на читалището. Специално внимание заслужава участието на ФА “Мизия” в концертната програма на сцената на ДКТ “Иван Радоев” за Националния празник 3-ти март, която бе подготвена за плевенското гражданство по покана на Общината. За 15 май танцьорите се включиха със свои изпълнения във фолклорна програма на площад “Възраждане” и в концерт “Деца в музея” в РИМ като част от програмата за отбелязване Европейската нощ на музеите и галериите, внасяйки свой колорит в празника на Плевен.
Успешно се представи Ансамбъла на два международни фолклорни фестивала - в гр.Паралия, Гърция от 15 до 19 юни и в гр. Ричоне, Италия от 22 до 26 септември. За своя талант те получиха не само аплодисменти, а и искрени поздравления от “конкурентите си “ от други страни, от организаторите, които вече изпратиха покани за нови участия. За пореден път нашите деца спечелиха сърцата на публиката и доказаха възможностите си.
Децата на ФА “Мизия” танцуваха при запалването на празничните светлини в Плевен в навечерието на Коледа, създавайки празнично настроение в минусовите температури.
С Коледен концерт в зала “Емил Димитров” на 19.декември Ансамбълът приключи поредната си успешна година, поднасяйки коледни и новогодишни поздрави на публиката от родители и приятели и екипа на читалището с танци от Северна България, Тракия, Добруджа и специална “Коледарска благословия”.

3.Школа за модерен балет с художествен ръководител Лили Желязкова.

Като специфична форма на работа за деца с интерес към съвременното танцово изкуство продължава дейността си формацията за модерен балет с 36 участници и художествен ръководител Лили Желязкова. Лили Желязкова работи с групите в ОДЗ № 15 и ЦДГ № 2, спазвайки всички клаузи от Договорите ни с Община Плевен. Демонстрираните пред родителите постижения на децата и подкрепата на педагогическите колективи са главната причина за засиления интерес към този вид танци и доказателство за професионализма на г-жа Желязкова.

4. “Арлекино” - вокална група за рок и поп музика с художествен ръководител Виолета Боянова

Дейността на вокалната групата от 26 деца получи популярност въпреки младата си възраст. Тя включва вокални изпълнения на поп и рок музика, сценично поведение, умения за работа с микрофонна техника, индивидуална работа със солови изпълнители, записи в музикално студио, участия в различни инициативи. Под обаятелното ръководство на г-жа Боянова децата изпълняват български и чужди песни в съвременен аранжимент и вече имат богат и разнообразен репертоар. Групата направи и професионални записи на 13 песни в студиото на Максим Горанов. Сред тях е песента “Дайте ни време” по музика на Ивайло Атанасов, текст на плевенската учителка Силвия Захариева и аранжимент на М.Горанов, която вече е в учебниците по музика за 5-ти клас на Издателство “Булвест”- факт, потвърждаващ нивото и възможностите на вокалната група и висока оценка за нея.
За двете години на съществуването си като група малките арлекинчета имат сериозни успехи. Пяха на една сцена с големи имена и Плевенска филхармония, участваха в операта “Тоска”, с която се откриха Лауреатските дни “Катя Попова” заедно с Общински хор “Гена Димитрова”. На 11 и 12 март в зала “Емил Димитров” по повод 100 години българско кино с Орлин Горанов изпълниха обичани песни от български филми, на сцената в РИМ пяха любими детски руски песни с Руслан Мъйнов. Христо Генов от ВГ спечели през есента Специална награда от конкурса “С песен и обич творим” в гр.Пловдив.
Още няколко участия на «Арлекино» трябва да се отбележат: коледна програма «Виенски валс» на сцената на театъра, емоционална среща с родителите и великолепен коледен концерт с богата нова програма. Заедно с децата от Балетната школа и ФА «Мизия» те подариха на зрителите една Коледна музикална приказка. Звучаха коледни песни /«Коледа», «Смълчана нощ», «Коледна елха», «Джингъл бел рок» и др./ с чудесни малки солисти, балерини и народни танцьори

5. Детска арт занималня по изобразително изкуство

Детската арт занималня с ръководител художник-приложни изкуства Владимира Йорданова е най-младата читалищна формация. В нея участват 20 деца на възраст от 5 до 15 години, които определено имат интерес и желание да се занимават свободно с изкуство. Заниманията се провеждат на групи в рамките на 2 астрономически часа сутрин и следобед. Децата рисуват, добиват нови знания, запознават се с големите имена в изкуството, развиват своето въображение и естетически усет и се забавляват. За краткото време от създаването си те успяха да изработят стойностни творби, една от които бе подарена на телевизия “Скат”, а останалите бяха аранжирани в залата. В тяхно лице читалището формира една бъдеща интелигентна и артистична аудитория за културни събития в нашия град. Дейността на Арт занималнята бе разширена с нови творчески ателиета и работилници - живопис за възрастни, работилница за приложни изкуства и изработване на пана, бижута, декоративни аксесоари и др. За съжаление по лични причини на г-жа Йорданова в момента занималнята не функционира.

В областта на краеведската и издателска дейност през последните години в читалището се установи трайна практика. С усилията на екипа и със съдействието на други институции се проследяват значими годишнини и събития от читалищната история. Така бяха подготвени поредица от конференции за най-ярките читалищни дейци Петър Ненков, Иван Данов и Ячо Хлебаров, спектакълът “Поколения” по повод 60 годишнината на Балетната школа, конкурс-рецитал по творби на Н.Ракитин, ЦВ.Спасов и Ив.Радоев, отбелязване на 180 години от рождението на основателя на читалището Нестор Марков. Резултатът е издаването на четири биобиблиографии и аранжирана постоянна изложба в галерия “Съгласие”. В нея се съхраняват и фонд от детски рисунки, фотодокументални експонати и картини от известни плевенски автори / портрети, пейзажи и др./. През м.януари в галерията бе открита обща изложба с живописни творби на четири млади плевенски авторки - Румяна Живкова, Владимира Йорданова, Ралица Петрова и Милена Русинова с поетичен надслов “Прегръдка и послание за любов”.

в/.Работа по проекти, осъществено сътрудничество с културни и образователни институции:

През отчетната година разработихме, кандидатствахме и получихме съфинансиране на един проект по Програмата за финансиране проекти на културни организации на Община Плевен. В съответствие с Правилника за условията, реда и критериите за съфинансиране на проекти в сферата на културата на територията на Община Плевен, приет с Решение №100 от 25.02.2016 г. на Общински съвет-Плевен подадохме проектното предложение през първата сесия. През м.април сключихме договор с Община Плевен за финансиране на културен проект “Приказка за танци”, балетен спектакъл, който реализирахме в края на същия месец. Чрез този проект представихме пред общността възможностите и таланта на децата от Балетната школа, спазвайки записаното във формуляра за кандидатстване. Бяха спазени и реализирани предвидените цели, планове със сроковете в тях и рекламната стратегия, което позволи и постигане на очакваните резултати
Всички клаузи на договора, подписан с Община Плевен по проекта, са изцяло изпълнени. Копия от съдържателния и финансов отчети, от документацията и продуктите на проекта, от публикации в печатни и електронни медии ще се съхраняват 5 години в читалищния архив.
Успех за читалището е партньорската ни работа в проект “Възрожденецът Нестор Марков и плевенските будители” на РИМ - Плевен. Проектът е също по Програмата за финансиране проекти на културни организации на Община Плевен и бе реализиран в Деня на народните будители в РИМ. Той съдържаше две основни инициативи - изложба с експонати от фондовете на Музея “Учебниците на ХІХ век” и представяне на биобиблиография на Нестор Марков. Книгата разкрива будителския принос на Нестор Марков в развитието на българската просвета и култура и конкретно в Плевен, приносът му в лексикографията, в обучението по математика и физика и най-вече ролята му за основаване на читалище “Съгласие”. Нашето участие се заключаваше основно в организацията и подготовката по написването и отпечатването на книгата - подбор и подаване на нужната архивна читалищна информация за Н.Марков към автора, работа със специалисти по компютърно набиране, с редактори и печатница. Всичките ни действия бяха съобразени с програмата на проекта, разписана по срокове през подготвителния период и периода за реализация.
Продължава партньорското ни активно участие в проект по програма БГ 08 с бенефициент РНБ “П.Р.Славейков”-“Дигитална културна съкровищница “Север +”: документиране, запазване и предоставяне на широк обществен достъп до културното наследство в библиотеки, архиви и галерии в Северна и Централна България”, който ще приключи през м. април 2017 г. Всяка извършена дейност се отчита ежемесечно с разходно-оправдателни документи на Програмата.
Успешна партньорска инициатива осъществихме със Сдружение “Учебна работилница Европа” по международен проект “Моята картина / представа за мира - формиране на бъдещето на Европа - 70 години след края на войната” /Бъдеще/: изложба “Моята представа за мир” от 22 април до 13 май в зала фоайе; четене за мира на 12 май в библиотеката и публична дискусия “Мирът и войната” на 13 май също в читалището.Участниците в трите инициативи са повече от 150 от различни училища в града и Общината.
През учебната 2016/2017 г. се включихме в проект на МОН с европейско финансиране “Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности /“Твоят час”- фаза І”, по който започнахме партньорска работа с две училища - ПГ по електроника и химични технологии “Проф. Асен Златаров” и НУ “Христо Ботев”. Съгласно инструкцията на МОН за изпълнение на дейностите по проект ВГ05М20Р001-2.004-0004 на Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” сключихме договори с тях със съответни клаузи съгласно инструкция на МОН за изпълнение на дейностите по проекта.
През отчетната година разработихме и проект “Децата на Мизия танцуват” по Програма за културни контакти на Национален фонд “Култура”-“Мобилност”, който не получи необходимия брой точки единствено заради факта, че мястото на провеждане на изявата и нейния характер не са в приоритетите на Програмата.

През отчетната 2016 г. читалището осъществи разнообразно сътрудничество с различни институции и организации.
Изключително полезно и резултатно за нас бе сътрудничеството ни с РНБ “П.Р.Славейков” - В.Търново и РИМ - Плевен в работата ни по проекти; междубиблиотечното сътрудничество с РБ “Хр.Смирненски” и библиотеките, партньори по проекта на програма БГ08.
Взаимодействието с Плевенска филхармония съгласно Договор за съвместна дейност от 2015 г. подпомогна изявите на ВГ “Арлекино”, която получи възможност за работа с професионални състави, солисти, диригенти, изпълнители.
С Дружество на писателите - Плевен организирахме през март среща с Боян Ангелов, председател на Съюза на българските писатели. Срещата се превърна в литературна вечер, на която бе представена пред плевенската общественост една личност, която освен с творчеството си е известна и с искреното си и добронамерено отношение към читалищата като структури. Творчески портрет на госта направи Людмила Иванова, библиотекар, разширен от словото на Лалка Павлова, председател на Дружеството на писателите. Събитието бе по повод 60-годишния юбилей на твореца и новата му книга “Далнина”, бяха изпълнени негови стихове, звучаха великолепните изпълнения на вокална група “Арлекино”.
Поетична вечер с последната книга “Канела” срещна ценители с нейния автор Елин Рахнев и екипа, създал библиофилското издание на стихосбирката.
На 11 май в зала “Емил Димитров” читалището организира за граждани и почитатели честване на 75-годишнината от рождението на световната оперна прима Гена Димитрова с участието на ОХ “Гена Димитрова” с диригент Анелия Дечева. Прожектиран бе за първи път филмът “Обич за Гена”, създаден от Димитър Сотиров, сценарист и режисьор и оператора Милена Стойкова, дъщеря на Гена Димитрова, които бяха сред гостите на юбилейното честване.
На 04.10 .2016 г. в зала фоайе бе представена книгата “Тишина!Запис” на доц.д-р Момчил Георгиев, дългогодишен ръководител на музикалните процеси в БНР на различни позиции.Книгата разглежда Българското национално радио като мощна и незаменима културна, образователна и музикална организация и може да служи като отправна точка за бъдещи изследователи на тези процеси. Представянето на книгата бе част от съпътстващата програма на ХХХ Лауреатски дни “Катя Попова”, на които г-н Георгиев бе консултант.
Особено значима за читалището е работата с най-малките и учениците и това е причината за множеството ни контакти с детските и учебни заведения на Плевен. В сътрудничество с почти всички успяваме от една страна да реализираме своите школи, а от друга страна да бъдем винаги подкрепяни от педагогическите колективи. За нас и библиотеката са практика уроците в библиотеката , четенията по различни инициативи.
През годината на сцената на читалището пред плевенската публика се представиха интересни спектакли от обичани и популярни актьорски имена: “Наследството”, “Когато котката я няма”, “Горката Франция”, “Спанак с картофи”, “Догодина по същото време”, “Досадникът” с Искра Радева и Антон Радичев, Наум Шопов, Александър Кадиев, Лилия Маравиля, Филип Аврамов, Владо Карамазов, Захари Бахаров и Юлиян Вергов, Мариан Бачев и Александър Дойнов и др. МДТ “Константин Кисимов” В.Търново представи три оперети - “Графиня Марица”, “Веселата вдовица” и “Цигански барон”, Гостуваха Държавна опера Русе, Симфониета Шумен и Видин с Калин Вельов, Орлин Горанов, Маргарита Хранова и др.; Ансамбъл “Тракия” и “Трио тенори”.
През отчетната година екипът на читалището уважи почти всички покани от страна на Община Плевен, различни институции, училища и детски заведения, неправителствени организации по повод на празнични, юбилейни или други чествания, конференции, кръгли маси, изложби и др.

г / Социална политика на читалището

Съобразно възможностите си читалището развива и своята социална политика. Тя се изразява в безвъзмездното ползване на читалищната база три пъти седмично от възрастните хора, членове на дългогодишен клуб “Спартакисти” с ръководител Виолета Иванова; безплатно ползване на библиотечни услуги за първокласници и пенсионери; безплатно обучение в школите на деца от социално слаби семейства, намалени такси при участие на две и повече деца от семейство; безвъзмездно ползване на читалищни помещения за еднократни изяви на граждански формирования, училища и детски градини.
Отчетът за 2016 г. е изготвен на база Указанията и Критериите на МК за разпределение на годишната държавна и общинска субсидия за читалищна дейност, която се отличава с постоянство, има нужната художествено-творческа стойност и е в интерес на интелектуалните потребности на гражданите.


Секретар на НЧ “Съгласие 1869”:

Маргарита Лазарова

© 1869 - 2019 // Читалище "Съгласие 1869" - Плевен. Всички права запазени!
Читалище Съгласие 1869
Хостинг, уеб дизайн и домейни от Web Art Ltd. - Bulgaria